AUTODOC Shop AUTODOC Partners AUTODOC Club Nieuw AUTODOC Ads
Favorieten

Algemene voorwaarden van AUTODOC ADS

Algemene bepalingen, diensten van Autodoc

 • AUTODOC AG, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlijn ('Autodoc') baat onder de domeinnaam undefined een platform, AUTODOC ADS ('platform'), uit en stelt u dat ter beschikking op basis van de onderstaande gebruiksvoorwaarden ('gebruiksvoorwaarden'). Dit platform kan door natuurlijke en rechtspersonen ('gebruikers') gebruikt worden.

  Door u te registreren of gebruik te maken van het platform gaat u akkoord met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze Algemene Voorwaarden, mag u geen gebruik maken van het platform.

 • Het platform is bedoeld voor het publiceren van vraag- en aanbodadvertenties ('advertenties') en het bijeenbrengen van aanbieders en afnemers van de aangeboden goederen en diensten. Autodoc zelf is geen aanbiedende partij en publiceert zelf geen advertenties.

 • Op het platform mogen zowel goederen als diensten worden aangeboden.

 • Via het platform kunnen gebruikers als adverteerder uit teksten en afbeeldingen samengestelde advertenties aanmaken en publiceren, alsook als gegadigde afnemer gepubliceerde advertenties van andere gebruikers bekijken.

 • Voor zover aangeboden wordt er via het platform ook de communicatie tussen gebruikers via elektronische berichten mogelijk gemaakt.

Registratie, gebruikersaccount

 • Om het aanbod met de volle breedte aan functies, met name het plaatsen van advertenties, het weergeven van bepaalde contactgegevens van gebruikers en de communicatie met andere gebruikers via elektronische berichten te kunnen benutten, dienen gebruikers zich kosteloos te registreren.

 • Registratie is uitsluitend mogelijk voor afzonderlijke meerderjarige en volledig handelingsbekwame natuurlijke personen (d.w.z. niet voor bijv. gezinnen of echtparen), rechtspersonen en personenvennootschappen.

  Als iemand als gebruiker de registratie voor een vennootschap verricht, verzekert de persoon die zich registreert dat zij/hij bevoegd is om de vennootschap te vertegenwoordigen.

 • De gebruiker mag zijn toegang tot het platform niet afstaan aan derden zodat zij er gebruik van kunnen maken. De gebruiker is verplicht om zijn logingegevens geheim te houden en af te schermen voor anderen.

 • Het gebruikersaccount kan niet worden doorgegeven of vererfd.

 • Gebruikers die al een account bij https://www.autodoc.de/ of bij https://club.autodoc.de/ hebben, hoeven zich niet apart voor het platform onder marktplaats.autodoc.be te registreren. De logingegevens voor https://www.autodoc.de/ of https://club.autodoc.de/ kunnen dankzij het SSO-principe (eenmalig inloggen) als logingegevens voor het platform marktplaats.autodoc.be gebruikt worden.

  Voor gebruikers die zich bij het platform registreren, maar nog geen account bij https://www.autodoc.de/ of https://club.autodoc.de/ hebben, wordt er op grond van het SSO-principe automatisch een account met dezelfde logingegevens aangemaakt op https://www.autodoc.de/ en op https://club.autodoc.de/.

Gebruik van het platform

 • De gebruiker maakt een persoonlijk gebruikersaccount aan. Door zich te registreren gaat hij/zij een gebruiksovereenkomst aan met Autodoc ('gebruiksovereenkomst').

  Mocht de gebruiker al over een account bij https://www.autodoc.de/ beschikken, komt de gebruiksovereenkomst voor het platform met behulp van het SSO-principe bij de eerste inlogbeurt tot stand. Het onderwerp van de gebruiksovereenkomst is de beschikbaarstelling van het platform door Autodoc.

 • Autodoc verleent de gebruiker na registratie toegang tot het platform via een gebruikersaccount onder gebruikmaking van de logingegevens. De gebruiker zal zijn/haar logingegevens te allen tijde geheimhouden en Autodoc onverlet op de hoogte stellen van elke ongeautoriseerde toegang.

 • Het is niet toegestaan om zich onder verscheidene gebruikersnamen te registreren; evenmin om zich opnieuw te registreren na verbanning van het platform.

 • De gebruiker gaat de verplichting aan om handelingen te vermijden die de veiligheid van het platform van Autodoc in gevaar zouden kunnen brengen en geen informatie resp. gegevens op te roepen die met de software van het platform zouden kunnen interfereren, en zal geen virussen noch andere schadelijke programma's overdragen.

Regels voor de publicatie van advertenties

 • Nadat een gebruiker zich geslaagd geregistreerd heeft bij het platform, kan zij/hij via het platform kosteloos eigen advertenties aanmaken en publiceren.

 • De advertentiegegevens worden telkens elektronisch opgeslagen. Voor zover aangeboden kan een gebruiker de inhoud en bepaalde parameters van de advertentie nakijken en eventueel wijzigen tijdens de publicatie ervan op het platform.

 • Een door de gebruiker op het platform gepubliceerde advertentie is zichtbaar voor alle gebruikers van het platform.

 • De gebruiker is verplicht om elke advertentie in de juiste categorie te plaatsen en het aanbod waarheidsgetrouw en onder vermelding van alle relevante kenmerken en eigenschappen (bijv. de staat van het product: nieuw of gebruikt) met behulp van tekst en zo mogelijk ook duidelijke afbeeldingen te beschrijven.

 • De gebruiker is verplicht om bij het opgeven van een advertentie te vermelden of zij/hij de advertentie als particulier of als commercieel handelende persoon plaatst.

 • Gebruikers die het platform als commerciële aanbieder of anderszins zakelijk benutten, zijn onderhevig aan afzonderlijke wettelijke regelingen.

  Deze gebruikers zijn onder meer verplicht om de wettelijke informatieplicht na te komen en bovendien bepaaldelijk een volledige, aan de wettelijke vereisten voldoende aanbiedersidentificatie aan te geven.

  Autodoc biedt geen garantie voor de juistheid en volledigheid van de aldaar samengevatte gegevens.

 • Het auteursrecht voor de geplaatste advertenties blijft aan de respectievelijke gebruiker voorbehouden. Door een advertentie op het platform te plaatsen, verleent de gebruiker Autodoc evenwel het recht om de advertentie klaar te zetten om opgeroepen te worden en om deze voor iedereen toegankelijk te maken.

  Autodoc behoudt zich het recht voor om advertenties binnen het platform te verplaatsen en om er technische wijzigingen aan te verrichten.

Verboden inhoud en gedragingen: verantwoordelijkheid voor de advertenties

 • De verantwoordelijkheid voor het geheel aan informatie, gegevens, teksten, afbeeldingen, foto's en verdere inhoud en componenten van advertenties ('inhoud') die onder gebruikmaking van het platform door de gebruiker aangemaakt, opgeslagen of gepubliceerd worden, draagt uitsluitend en onverkort de persoon die dergelijke inhoudt aandraagt.

 • De gebruiker mag omtrent het plaatsen van advertenties of in verband daarmee niet direct of indirect:

  • in strijd handelen met wettelijke bepalingen, onderhavige gebruiksvoorwaarden, de rechten van derden, in het bijzonder auteurs-, merk-, en mededingingsrechtelijke regelgevingen, patenten, bedrijfsgeheimen, persoonlijkheidsrechten, (bijv. het portretrecht van op foto's zichtbare personen), of met de openbare zeden;

  • afbeeldingen, foto's, teksten, gegevens of andersoortige inhoud aanmaken, opslaan en/of publiceren, die conform de desbetreffende wettelijke bepalingen of volgens de beoordeling van Autodoc indruisen tegen de grondwet, andere wetten of rechten dan wel schadelijk, bedreigend, oneigenlijk, molesterend, lasterlijk of beledigend, vulgair, aanstootgevend, haatzaaiend, racistisch of anderszins bezwaarlijk zijn of op de een of andere manier schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen en in het bijzonder pornografisch, geweldsverheerlijkend of anderszins gevaarlijk voor jongeren kunnen zijn;

  • inhoud aanmaken die onware beweringen bevatten of anderszins misleidend zijn;

  • inhoud aanmaken, opslaan en/ of publiceren die hij/zij niet mag doorgeven of publiceren, en;

  • materiaal opslaan en/of publiceren dat softwarevirussen en andere gegevens, bestanden of programma's bevat die bedoeld of geschikt zijn om de werking van software and hardware voor computers of die van telecommunicatie-inrichtingen stil te leggen, te verstoren of te beperken.

Plichten van de gebruiker

 • De gebruiker is in het kader van de registratie bij het platform verplicht om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens in te vullen op het aanmeldingsformulier. Indien er omtrent deze gegevens veranderingen mochten plaatsvinden na voltooiing van de registratie, dient de gebruiker ze zelf zonder verwijl bij te werken.

  De gebruiker erkent dat zij/hij als houder van een gebruikersaccount ten volle verantwoordelijk is voor alle activiteiten die via zijn/haar gebruikersaccount verricht worden. Indien de gebruiker het een andere persoon, bijv. een minderjarige zonder toestemming van diens ouders/voogd veroorloofd heeft om gebruik te maken van zijn/haar account, erkent zij/hij de volledige verantwoordelijkheid voor de handelingen van deze gebruiker, de controle over de toegang, het gebruik van het platform door de gebruiker en de consequenties van elke vorm van misbruik.

 • De gebruiker dient zich ervan te vergewissen dat hij/zij met de plaatsing van advertenties niet de rechten van derden schendt (bijv. het auteursrecht, persoonlijkheidsrecht, mededingingsrecht).

 • De gebruiker stelt Autodoc zonder verwijl in kennis van elke vorm van oneigenlijk gebruik van het gebruikersaccount alsook van elke andere vorm van schending van de veiligheidsregelgevingen. De gebruiker is verplicht om eventuele hierdoor ontstane schade aan Autodoc te vergoeden.

 • De gebruiker gaat de verplichting aan om handelingen achterwege te laten die afbreuk doen aan de functionaliteit van het platform of de potentie hiertoe hebben (bijv. door schadelijke software of andersoortige scripts). Dit is bepaaldelijk van toepassing op het inzetten van zogenaamde robot-, spider- of offline-reader-software die gebruikersaanvragen via het internet automatisch genereren.

 • Tevens zal de gebruiker het nalaten om gedeelten van de website te modificeren, te overschrijven, kopiëren of te verspreiden, in het bijzonder door omzeiling van technische veiligheidsmaatregelen, bijv. tegen het downloaden.

Het wissen van advertenties

 • Autodoc mag alle op het platform geplaatste advertenties van de gebruiker compleet of gedeeltelijk wissen dan wel de publicatie van advertenties van de gebruiker niet doorvoeren, indien er sprake is van concrete aanwijzingen dat de advertenties de Algemene Voorwaarden of andere wettelijke richtlijnen schenden of dat de gebruiker anderszins door eigen schuld de verplichtingen uit de overeenkomst geschonden heeft. Autodoc heeft het recht om de gebruiker te vermanen en/of kortstondig dan wel permanent het gebruik van het platform te ontzeggen.

 • Autodoc behoudt zich het recht voor om advertenties niet te publiceren resp. van het platform te wissen, als er sprake is van aanwijzingen dat het aangeboden goed niet vrij te krijgen is dan wel op onrechtmatige wijze aangeboden wordt, of als er aanwijzingen zijn dat de advertentie voor oneigenlijke doeleinden geplaatst zal worden of is.

 • Autodoc heeft daarenboven het recht om zijn dienst – de beschikbaarstelling van het platform – geheel of gedeeltelijk stil te leggen dan wel te stop te zetten, alsook de publicatie van advertenties te vertragen, indien dat voor de uitvoering van technische maatregelen noodzakelijk mocht zijn.

Opzegging van het lidmaatschap, blokkering van het gebruikersaccount

 • De gebruiksovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd afgesloten.

 • De gebruiker kan de gebruiksovereenkomst te allen tijde zonder inachtneming van een termijn opzeggen.

 • Autodoc kan de gebruiksovereenkomst met een opzeggingstermijn van twee week beëindigen. Het recht om de overeenkomst om zwaarwegende redenen zonder opzeggingstermijn op te zeggen blijft onverkort.

  Autodoc kan de gebruiksovereenkomst zonder opzeggingstermijn beëindigen, indien:

  - de gebruiker onjuiste of onvolledige gegevens opgegeven heeft bij de registratie;

  - de gebruiker herhaaldelijk andersoortige verplichtingen uit de overeenkomst schendt en hiermee ook na vermaning door Autodoc niet ophoudt.

 • Als Autodoc de gebruiksovereenkomst opgezegd heeft, heeft de gebruiker geen recht op het aanmaken van een nieuw account, ook niet onder een andere naam of een andere benaming.

 • Elke opzegging dient schriftelijk te geschieden. Opzeggingen per e-mail vallen hieronder.

 • Autodoc heeft het recht om zonder voorafgaande aankondiging de mogelijkheid van de gebruiker om het platform te benutten geheel of gedeeltelijk te bevriezen, mits feiten het vermoeden aannemelijk maken dat er sprake is van een schending van de Algemene Voorwaarden door de gebruiker, of als het op grond van wettelijke richtlijnen of ten behoeve van de opheldering van een eventuele rechtsschending noodzakelijk is.

 • Bij beëindiging van de gebruiksovereenkomst worden alle uitstaande advertenties van de gebruiker van het platform gewist en het gebruikersaccount gedeactiveerd. Daarbij worden de gegevens van de gebruiker gewist, met uitzondering van de gegevens die Autodoc wettelijk moet of mag bewaren.

Aansprakelijkheid van Autodoc

 • Schadevergoedingsvorderingen van de gebruiker jegens Autodoc zijn uitgesloten, mits onderstaand niet anders bepaald.

  De onderhavige vrijwaring van aansprakelijkheid geldt ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en agenten van Autodoc, in zoverre de gebruiker vorderingen jegens hen zou willen stellen, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers of agenten met voorbedachten rade of grove nalatigheid gehandeld hebben.

 • De onderhavige aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing: (indien de aansprakelijkheid conform de van toepassing zijnde wetgeving niet beperkt of uitgesloten kan worden, bepaaldelijk krachtens de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid;

  (als er sprake is van moedwilligheid of grove nalatigheid; (in het geval er sprake is van door eenvoudige nalatigheid veroorzaakte schade aan de gezondheid, het lichaam of het leven; (in het geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen; (e) in het geval van bedrog en oplichting; (f) of als een afgesproken garantie niet nageleefd is.

 • Autodoc benadrukt dat het geen invloed heeft op de invulling en inhoud van de advertenties van gebruikers. Met het oog daarop distantieert Autodoc zich uitdrukkelijk van de inhoud van alle advertenties op het platform.

 • De advertenties worden door Autodoc niet op wettelijkheid, juistheid en volledigheid nagekeken.

  Autodoc biedt geen garantie voor de juistheid en volledigheid van de in de advertenties vermelde gegevens en evenmin voor de kwaliteit, veiligheid of wettelijkheid van de door de gebruikers aangeboden goederen of diensten.

 • Waar de aansprakelijkheid van Autodoc uitgesloten is, geldt dat eveneens voor de aan Autodoc gelieerde ondernemingen alsook voor het personeel, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers, vennoten en agenten van Autodoc.

Ontheffing van aansprakelijkheid

De gebruiker verklaart bij dezen dat zij/hij Autodoc, aan Autodoc gelieerde ondernemingen, alsook het personeel, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers, vennoten en agenten van Autodoc en/of van aan Autodoc gelieerde ondernemingen op eerste verzoek zal ontheffen en niet aansprakelijk zal stellen met betrekking tot wat voor soort vorderingen of eisen dan ook, die derden op grond van of in verband met de inhoud, die de gebruiker op het platform zal opslaan, publiceren en/of doorgeven, of die op grond van het gebruik van het platform of schendingen van deze Algemene Voorwaarden of de rechten van derden door de gebruiker gesteld worden. Dit omvat tevens kosten voor rechtsbijstand en proceskosten.

De gebruiker is verplicht om Autodoc in het geval dat derden vorderingen stellen zonder verwijl waarheidsgetrouwe en omvattende inlichtingen te verschaffen die voor de toetsing van en de verdediging tegen de vorderingen noodzakelijk zijn. De aanspraak op ontheffing vervalt als de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de rechtsschending.

Merk- en auteursrechten van Autodoc

De gebruiker erkent dat alle rechten van Autodoc op aanduidingen, met inbegrip van bijvoorbeeld merk-, patent-, auteurs- of licentierechten of eventuele andere rechten dan wel vergelijkbare rechtsposities in de relatie tot de gebruiker exclusief aan Autodoc toekomen en zal hiervan niet zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Autodoc gebruikmaken of verwijzingen naar de aanspraak van Autodoc hierop verwijderen.

In het bijzonder mag de gebruiker geen gebruik maken van het merk 'Autodoc', software/broncodes kopiëren, wijzigen, ontleden, er geen bewerking van maken, noch trachten de broncode te achterhalen, geen software/broncodes verkopen, afstaan, desbetreffende onderlicenties weggeven of eventuele rechten op de sotftware/broncodes doorgeven of zich op eventuele rechten beroepen. Het voornoemde geldt, voor de duidelijkheid, niet voor de eigen inhoud van de gebruiker.

Gegevensbescherming

De gebruikmaking van het platform gebeurt op vrijwillige basis. Het is nochtans niet mogelijk om het platform marktplaats.autodoc.be in zijn volledigheid te benutten zonder persoonlijke gegevens of door geanonimiseerde gegevens op te geven.

Autodoc zal steeds de desbetreffende gegevensbeschermingsbepalingen naleven. Nadere gegevens over de aard en het doeleinde van vergaring, verwerking en gebruik van de vereiste persoonlijke gegevens vindt u in de privacyverklaring https://www.autodoc.be/services/privacybeleid.

Wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden, stopzetting van de diensten

 • De Algemene Voorwaarden worden in de op het moment van afsluiting geldige versie deel van de gebruiksovereenkomst tussen de gebruiker en Autodoc.

  De momenteel geldige versie van de Algemene Voorwaarden kunt u te allen tijde op de website van Autodoc onder marktplaats.autodoc.be vinden. Autodoc heeft het recht om wijzigingen aan het platform door te voeren en zodoende ook om de Algemene Voorwaarden met vooruitwerkende kracht te wijzigen en aan te passen.

  Hiervan zal Autodoc de gebruiker vier weken voor de ingeplande inwerkingtreding van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden schriftelijk of in tekstuele vorm (een e-mailbericht volstaat) op de hoogte brengen.

  Als er binnen deze termijn geen bezwaar gemaakt wordt of de gebruiker uitdrukkelijk akkoord gaat met de wijzigingen, gelden de Algemene Voorwaarden volgens de gewijzigde versie.

  Als de gebruiker binnen de gestelde termijn schriftelijk (een e-mailbericht volstaat) bezwaar maakt tegen de wijziging, dan blijft de gebruiksovereenkomst conform de tot dan toe geldende Algemene Voorwaarden geldig. De opzeggingsrechten van de gebruiker en die van Autodoc blijven onverkort.

 • Autodoc heeft daarenboven het recht om zijn dienst – de beschikbaarstelling van het platform – stop te zetten, mits de aankondingstermijn van twee week nageleefd wordt.

Beslechting van onlinegeschillen: inlichtingen conform art. 14, lid 1, VO 2013/524/EU onlinegeschillenbeslechting voor consumenten

Voor de beslechting van onlinegeschillen stelt de Europese Commissie een platform beschikbaar dat onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/ te vinden is.

Autodoc is principieel niet bereid noch verplicht tot deelname aan beslechtingsprocedures bij beslechtingsorganen voor consumenten.

Geschillenbeslechting voor consumenten: inlichtingen conform § 36 VSBG (Duitse wet inzake de beslechting van geschillen in consumentenaangelegenheden)

Autodoc neemt niet deel aan beslechtingsprocedures bij beslechtingsorganen voor consumenten. Desalniettemin zijn we wettelijk verplicht om u te wijzen op een voor u bevoegd beslechtingsorgaan:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein; telefoonnummer: 07851 / 795 79 40; faxnummer: 07851 / 795 79 41; e-mailadres: mail@verbraucher-schlichter.de; website: www.verbraucher-schlichter.de.

Slotbepalingen

 • Mits het bij gebruikers om ondernemers (conform § 14 BG) gaat, is de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

  Voor consumenten geldt dit uitsluitend daar, waar dit niet in strijd is met dwingende wettelijke regelgevingen (bijv. regelgevingen ter bescherming van consumenten) die deel uitmaken van de wetgeving van het land waar de consument zijn vaste verblijfplaats heeft.

 • De exclusieve bevoegde rechterlijke instantie voor alle geschillen die op basis van of in verband met deze gebruiksovereenkomst ontstaan is Berlijn, mits de overeenkomstsluitende partijen kooplieden zijn of ze geen algemene bevoegde rechterlijke instantie in Duitsland of een andere EU-lidstaat hebben of hun vaste woonplaats na inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden naar het buitenland verplaatst hebben of de woonplaats dan wel vaste verblijfplaats op het moment van aanklacht niet bekend is.

 • Mocht het geschieden dat één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden buiten werking gezet worden of onuitvoerbaar zijn dan wel worden, blijven de overige regelingen van de Algemene Voorwaarden onverkort. De plek van de buiten werking gezette of onuitvoerbare bepalingen wordt, indien beschikbaar, door wettelijke regelgevingen ingenomen.

Informatie over het herroepingsrecht voor consumenten

 • Consumenten hebben conform het onderstaande een herroepingsrecht, waarbij een consument eenieder is die een wettelijke transactie verricht met doeleinden die in de hoofdzaak niet tot zijn/haar commerciële bezigheden geteld kunnen worden.

 • U kunt uw contractverklaring binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijvoorbeeld als brief, fax, e-mail) herroepen.

  Deze termijn gaat in nadat u deze informatie schriftelijk ontvangen hebt, echter niet voor afsluiting van de overeenkomst noch voor nakoming van onze inlichtingsplichten conform § 312c, lid. 2 BGB in combinatie met § 1, lid 1, 2 en 4 BGB-InfoV.

  U kunt hiervoor het bijgesloten standaardherroepingsformulier gebruiken, wat nochtans niet verplicht is. U kunt het standaardherroepingsformulier ook op onze website marktplaats.autodoc.be elektronisch invullen en inleveren (bijvoorbeeld per e-mail aan info@autodoc.de).

  Als u van deze mogelijkheid gebruikmaakt, zullen we u meteen (bijv. per e-mail) een bevestiging over de ontvangst van een dergelijke herroeping laten toekomen.

  Voor het nakomen van de herroepingstermijn volstaat het om de herroeping bijtijds op te sturen. De herroeping dient geadresseerd te worden aan:


  AUTODOC AG


  Josef-Orlopp-Straße 55


  10365 Berlijn, Duitsland


  Telefoonnummer: +493022026998


  Faxnummer: 030 208 478 250


  E-mailadres: info@autodoc.de


 • Consequenties van een herroeping

  In het geval van een geldige herroeping dienen beide partijen hetgeen ze ontvangen hebben terug te geven aan de andere partij alsook eventuele daaruit gewonnen winsten (bijv. rente).

  Al naargelang of u dat wat u van ons ontvangen hebt in zijn geheel of gedeeltelijk, niet of slechts in mindere staat kunt teruggeven, dient u ons eventueel de verminderde waarde te compenseren. Dit kan tot gevolg hebben dat u de contractuele betalingsverplichtingen voor het tijdsbestek tot aan de herroeping niettemin dient na te komen.

  Terugbetalingsverplichtingen dienen binnen 30 dagen te worden nagekomen. De termijn gaat voor u in zodra u de herroepingsverklaring verzonden hebt, maar voor ons zodra we deze ontvangen hebben.

  Eventuele terugbetalingen vinden plaats via dezelfde betaalwijze die u bij de oorspronkelijke transactie gekozen hebt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is; onder geen beding zullen we voor de restitutie transactiekosten in rekening brengen.

 • Specifieke opmerkingen

  Uw herroepingsrecht vervalt vervroegd indien de overeenkomst beiderzijds op uw uitdrukkelijke verzoek volledig nagekomen is, voordat u van uw herroepingsrecht gebruikgemaakt hebt.

 • Standaardherroepingsformulier

  Als u deze koopovereenkomst wilt herroepen, kunt u dit formulier invullen en naar ons opsturen.

  – Einde van de inlichtingen betreffende het herroepingsrecht –

  De taal van de overeenkomst is Duits.